Stadgar

STADGAR FÖR MUNTHESLÄKTFÖRENINGEN ANTAGNA VID ORDINARIE MÖTET I STOCKHOLM DEN 18 SEPTEMBER 2010

# 1.
Munthesläktföreningens ändamål är dels att fastare sammanknyta och stärka släktbanden, dels att ur släktfonden vid behov lämna ekonomiska bidrag.

# 2.
Inträde i föreningen kan vinnas från och med 18 års ålder såväl av de som tillhör den från teol. Professor Arnold Hansson Munthe härstammande släkten Munthe och de kvinnliga ättlingarnas män (kategori I), som av dem, vars mor tillhört denna släkt, liksom dessas hustrur och män (kategori II) samt deras barn. Även partner i ett samboförhållande äger rätt att bli medlem, dock inte ständig medlem. Möjlighet till inträde i föreningen utsträckes även till andra fränder till Munthar än dem, som enligt stadgarna är berättigade till detta, dock först efter gjord ansökan och efter av styrelsen för varje fall fattat beslut.

# 3.
Årsavgiften fastställes av ordinarie släktmöte för närmast följande treårsperiod. Medlem, som genom årsavgifter eller i annan form erlagt motsvarande 25 årsavgifter, är befriad från vidare avgifter. Medlem som tillsänts inbetalningskort men under två år inte erlagt avgift skall anses ha utträtt ur föreningen.

# 4.
Föreningens angelägenheter omhändertas av en av sex personer bestående styrelse, vilken inom sig utser ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare och övriga uppgifter. Styrelsen väljs vid ordinarie släktmöte, Vid samma tillfälle väljs även två styrelsesuppleanter, två revisorer och två revisorssuppleanter. Styrelseledamöter får ej deltaga i revisorsvalet.
Nyvald styrelse och nyvalda revisorers mandat börjar samma dag som dessa förtroendemän blivit utsedda på släktmöte, och fortsätter till nästa ordinarie släktmöte. Styrelseledamöter och revisorer äger ej uppbära arvoden men åtnjuter ersättning för utgifter de haft för föreningens räkning. De har rätt till fri resa till och från styrelsesammanträde men inte till traktamentsersättningar.

# 5.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig då tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning i styrelsen äger ordförande rätt till utslagsröst. Vid styrelsemöte skall protokoll föras.

# 6.
Styrelsens samtliga ledamöter ansvarar, en för alla och alla för en, för släktfondens tillgångar.

# 7.
Genom styrelsens försorg skall förteckning över föreningsmedlemmarna upprättas och hållas àjour. Dessutom bör stamtavla över levande släktlinjer med utgreningar (kvinnliga Munthars giften samt deras barn och deras giften) upprättas. Därför bör föreningsmedlem utan dröjsmål insända uppgift om förändringar inom resp. familj till styrelsen.

# 8.
Ordinarie släktmöte skall hållas inom riket vart tredje år. I släktmötets beslut får endast medlemmar deltaga. Om styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller om minst fem föreningsmedlemmar begär det, skall styrelsens ordförande inom en månad utfärda kallelse till extra släktmöte för att besluta om viss fråga, som då också skall meddelas i kallelsen.
Kallelser till mötena skall utsändas av styrelsen minst en månad i förväg till varje medlem, vars vistelseort är känd. Föreningsmedlem bör alltid hålla styrelsen underrättad om sin postadress. Om något ärende av särskild vikt skall förekomma vid mötet, bör detta nämnas i kallelsen.

# 9.
Vid släktmöte har varje medlem, som betalt sin årsavgift, rösträtt, var och en med en röst. Frånvarande röstberättigad medlem kan rösta på bevittnad blankett eller överlåta sin rösträtt på närvarande, dock må ingen närvarande inneha fler än två fullmakter.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträtt. Alla val, utom val av ordförande och protokollförare vid släktmöte förrättas, om så påkallas, med slutna sedlar.

# 10.
Vid ordinarie släktmöte skall protokoll föras och följande ärenden alltid förekomma:
1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet samt två justeringsmän.
2. Styrelsens och revisorernas berättelser.
3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
4. Behandling av till mötet ingivna förslag.
5. Val av nya styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för dessa.

# 11.
Släktfondens kapital får aldrig skiftas. Det får i princip inte heller förminskas. Om någon för föreningen angelägen omständighet påkallar större utgifter må kapitalet nedbringas, dock inte, under tiden mellan två ordinarie släktmöten, med mer än 10 procent av tillgångarna utöver skulder. Om föreningen upplöses, äger Överståthållarämbetet besluta om medlens användning för välgörande ändamål (företrädesvis studiehjälp åt yngre eller levnadskostnader åt äldre), varvid förutsättes, att användningen inte begränsas till viss ort eller landsdel. Släktfondens avkastning skall användas främst till bidrag till föreningens medlemmar samt förvaltningskostnader. Därjämte kan med avkastningen tillgodoses andra ändamål, som anses angelägna för förening en eller släkten, exempelvis släktarkivets vidmakthållande och utökning, arrangerande av släktsammankomster, resebidrag till medlemmar, som deltar i släktmöten, och förvärv av för släkten intressanta föremål samt:
– i begränsad omfattning – släktforskning och publicering av släktmaterial. 
Medlem, som avgår ur föreningen, äger ej rätt att utfå någon del av dennas tillgångar.

# 12.
Släktfondens tillgångar skall lämnas till förvaltning av notariatavdelningen hos svensk landsomfattande affärsbank. Släktfondens tillgångar skall placeras i aktier eller värdepapper noterade i Sverige eller på räkning i svensk bank. Vid placering skall samråd ske med den förvaltande banken. Gåva, som tillfaller släktföreningen i form av fast egendom, värdepapper eller kontakter skall anmälas på närmas följande släktmöte. Om skillnaden mellan givarens och dessa stadgars bestämmelser skulle finnas, skall de villkor, under vilka dylika donationer ges och mottas, gälla före sistnämnda bestämmelser.

# 13.
Föreningens räkenskaper avslutas varje kalenderår och skall därefter jämte styrelsens protokoll före nästa februari månads utgång överlämnas för granskning till revisorerna. Revisionsprotokoll skall före mars utgång delges styrelsen, då även begäran om sammankallande av extra släktmöte kan framställas, om bestämd anledning därtill finnes.

#14
Styrelsen skall till ordinarie släktmöte avge skriftlig berättelse över sin förvaltning av släktfonden och föreningens övriga angelägenheter sedan förra ordinarie släktmötet samt förklaring över eventuella anmärkningar gjorda av revisorerna, och mötesdeltagarna skall därefter besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

# 15.
Från släktfonden kan utgå dels bidrag som ekonomiskt stöd till medlemmar, dels stipendier till medlemmar, företrädesvis yngre, till deras utbildningar, för vederbörande väsentlig fortbildning eller omskolning, och studier i teoretiskt eller praktiskt avseende, i Sverige eller utlandet.

# 16.
För erhållande av bidrag skall den sökanden eller en av föräldrarna ha varit medlem i föreningen i minst två år. Ansökan skall inges till föreningens styrelse före den 15 mars. Sedan ansökningarna vederbörligen granskats, fattar styrelsen sitt beslut före april månads utgång, varefter bidraget omedelbart översändes till sökande mot kvitto. Avser detsamma resebidrag i studiesyfte eller studiehjälp till viss kurs, utbetalas det först då vederbörande anmäler sig stå i begrepp att företa resan, eller då undervisningskurs eller termin börjar.
Medlem kan av styrelsen tilldelas bidrag även om ansökan ej gjorts.

# 17.
Släktmedlem, som åtnjutit studiehjälp eller resebidrag, förväntas inom sex månader efter det att utbildningskurs eller resa avslutats, för vilken bidrag erhållits, lämna en kortfattad redogörelse för studieresultat eller under resan gjorda erfarenheter till styrelsen. Sökanden skall i sin ansökan lämna uppgift om sina förhållanden samt, när det gäller studiehjälp, uppgift om studiernas ändamål, läroanstalter eller institutioner där utbildning eller studierna skall bedrivas.

#18.
Styrelsen skall vid varje ordinarie släktmöte hålla protokoll tillgängliga med uppgifter om bidragsansökningar och om utdelade bidrag.

# 19.
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas med minst två tredjedelar av de angivna rösterna, och i kallelse till släktmöte, där förslag till sådan ändring bör komma under behandling, skall detta meddelas. Medlem, som önskar ändring i stadgarna, skall skriftligen meddela styrelsens ordförande sitt förslag, helst före november månads utgång året innan det, då ordinarie släktmöte skall hållas.