Andra Gotlandsgrenen

Lars Johan Oscar Munthe (1866 – 1940)

Lars var son till handlanden J . M. Munthe och föddes i När. Efter skolåren i Visby genomgick han Johannisbergs lantbruksskola och inköpte därefter först Gardrungs och senare Snäckarve gård, bägge i Stenkumla socken. Han försålde dem 1906 efter att tidigare ha inköpt ett större markområde, där han lät bygga bostaden Tullebo i Västerhejde socken, 5 km söder om Visby, som han brukade och bebodde till sin död. Lars Munthe var en i jordbruk och jordbruks-frågor mycket insiktsfull man, till sin läggning vänlig och jovialisk. År 1929 inköpte han Tjouls gård, som han överlät på sonen Åke. Åke utbildade sig vid Hemse och Hvilane lantmannaskolor samt vid Flyinge rid- och körskola. Då han 1929 uppnådde myndig ålder, fick han av fadern Tjouls gård, som han därefter brukade och bebodde. Den är belägen 18 km norr om Visby och är en av Gotlands större lantegendomar med en produktion som främst är inriktad på kreatursuppfödning. En del av gårdens ägor sträcker sig över Martebo myr, vars lera kommer till användning för den gotländska tegelindustrin. Åke Munthe var en synnerligen skicklig jordbrukare och hästuppfödare. Han var även livligt anlitad i kommunala värv, ordförande i Lummelunda kommunalnämnd, kommunalrevisor, ordförande i skolrådet och fullmäktig i storkommunen. Personligen var han en för sin redbarhet och sitt vänliga väsen allmänt uppburen man. Efter en utlandsresa insjuknade han och avled efter några dagar, endast fyrtiotre år gammal.