Gotlandsgrenarnas stamfader

Hallute avtecknad omkr. 1860 av Alfred Romdahl

Carl Fredrik Munthe (1794 – 1851)

Carl Fredrik var son till borgmästare Carl Magnus Munthe i Karlshamn. Han skrevs in som student vid Lunds universitet i februari år 1812 men fullföljde inte sina universitetsstudier utan övergick till kontorsarbete. Mot slutet av 1810-talet flyttade han till Gotland, där han de första åren var mantalsskriven i Visby. I maj 1819 blev han efter tillstånd av lantmäterikontoret i Stockholm elev hos lantmätaren G. T. Wickman i Visby. Sina planer på en karriär som lantmätare tycks han ha uppgivit i samband med sitt äktenskap 1822. Han gifte sig med en lantbrukardotter från Ekese i Ardre socken nära den gotländska ostkusten. Här hade han sitt hem under de närmaste tjugo åren, och här föddes alla hans barn utom det yngsta. Under många år var han förordnad att förrätta mantals- och skatteskrivningarna på Gotland. Efter att redan 1824 ha tjänstgjort som uppsyningsman vid tullen och 1827 som kontorsskrivare vid landskontoret i Visby blev han 1835 extra uppsyningsman vid rörliga bevakningen och 1841 ordinarie resevaktmästare vid rörliga bevakningen. År 1842 blev han strandbevakningsuppsyningsman och flyttade samma år till Guffride i Alskogs socken, 6 km söder om Ekese och omkring 4 km från Ljugarn. Han befordrades till tullinspektor i Kappelshamn på den gotländska nordvästkusten år 1844 och flyttade in i tullinspektorsbostaden där. Hans tid i den nya befattningen blev emellertid icke lång. Redan 1846 fick han på grund av sjukdom svårigheter att sköta tjänsten, och 1848 begärde och erhöll han avsked med pension. Efter pensioneringen flyttade Munthe med sin stora familj till Visby och året därpå till Västergarn, där han fick sitt sista gotländska hem hos äldste sonen, som då tjänstgjorde vid kustbevakningen där. Hösten 1851 gjorde han en resa till Stockholm, antagligen för att konsultera läkare och då samtidigt även träffa sina bröder, statsrådet Sven Munthe och hovrättsrådet Henrik Munthe. Från fartyget kunde han för sista gången se den gotländska kusten. Antagligen svårt medtagen inlades han dagen före julafton på Serafimerlasarettet och efter några dagar avled han, den 28 december. Han jordfästes på årets sista dag och fick sin grav på Stockholms nya kyrkogård. Hans änka Anna Charlotta härstammade från en gotländsk bondesläkt, känd sedan 1600-talet. Efter mannens död hade hon under många år sitt hem hos sonen Johan i När. Senare flyttade hon till sin måg kronolänsman Anton Lindströms gård vid Domerarve.