Stipendier

DET FINNS STIPENDIE ATT SÖKA:


STIPENDIEANSÖKAN FÖR MUNTHESLÄKTFÖRENINGEN I SVERIGE

Stipendiet kan endast sökas av medlemmar i den svenska Munthesläktföreningen alternativt har en förälder som är medlem i svenska Munthesläktföreningen. Stipendiat blir automatiskt medlem i tre år, då stipendiet mottages.

#15
Från släktfonden kan utgå dels bidrag som ekonomiskt stöd till medlemmar, dels stipendier till medlemmar, företrädesvis yngre, till deras utbildningar, för vederbörande väsentlig fortbildning eller omskolning och studier i teoretisk eller praktiskt avseende i Sverige eller utlandet.

#16
För erhållande av bidrag skall den sökande eller en av föräldrarna ha varit medlem i föreningen i minst två år. Ansökan skall inkomma till föreningens styrelse före den 15 mars samma år. Sedan ansökningarna vederbörligen granskats, fattar styrelsen sitt beslut före april månads utgång, varefter bidraget omedelbart översändes till sökande mot kvitto. Avser detsamma resebidrag i studiesyfte eller studiehjälp till viss kurs, utbetalas det först då vederbörande anmäler sig stå i begrepp att företa resan, eller då undervisningskurs eller termin börjar. Medlem kan av styrelsen tilldelas bidrag även om ansökan ej gjorts.

#17
Släktmedlem, som åtnjutit studiehjälp eller resebidrag, förväntas inom sex månader efter det att utbildningskurs eller resa avslutats, för vilken bidrag erhållits, lämna en kortfattad redogörelse för studieresultat eller under resan gjorda erfarenheter till styrelsen. Sökande skall i sin ansökan lämna uppgift om sina förhållanden samt, när det gäller studiehjälp, uppgift om studiernas ändamål, läroanstalter eller instutioner där utbildning eller studierna skall bedrivas.


POLICY FÖR ALLMÄNT STIPENDIUM

Komplement till #15-17 i stadgarna
Munthesläktföreningens styrelse sammanträde varje vår och bland ärenden skall beslut tas om vilka som skall få studiebidrag och dess storlek. Samtliga ansökningar studeras noggrant och hänsyn tas bl.a. till de eventuella studiebidrag som den sökanden fått tidigare. I möjligaste mån vill styrelsen hjälpa yngre sökanden som har ett klart mål för sin vidareutbildning. Av stort intresse är de som söker bidrag till språkstudier i Sverige eller utlandet.
Styrelsen ser gärna att till ansökningar bifogas t.ex. en skrift som visar detaljerna och kostnaderna för den kurs som den sökande ha tänkt sig att genomgå. Till dessa kostnader kommer ofta resekostnader.
När samtliga i styrelsen gått igenom ansökningar bestämmer man vilka som skall tilldelas stipendier och storleken på varje. Sekreteraren har i uppdrag att meddela styrelsens beslut både till de som skall få bidrag och de som inte beviljas bidrag. Därefter betalar kassaförvaltaren ut stipendierna före slutet av april (eller när underlag finns på att ansökan bevisligen kommer att uppfyllas).


Det går att söka mellan 1/1 och 15/3 vart år, vänligen återkom inom dessa datum