Äldre Smålandsgrenen

Jacob Ludwig Munthe (1770 – 1822)

Liksom syskonen fick Ludvig en omsorgsfull utbildning i hemmet och valde sedan militäryrket. Han blev sergeant vid Bohusläns dragonregemente, de s. k. Gröna dragonerna 1782, samma år, endast tolv år gammal blev han stabsfänrik och 1787 premiäradjutant. Efter att ha överförts till Smålands kavalleriregemente, senare benämnt Smålands lätta dragoner, blev han stabskornett 1793, löjtnant 1795 och ryttmästare 1805. Avsked 1810 8/5. Då Gustav III år 1789 utrustade flottan, blev märkligt nog en stor del av Smålands kavalleriregemente utkommenderat att tjänstgöra på den. Den unge officeren fick också uppleva sjöslaget vid Ölands södra udde men utan att själv vara i elden, eftersom striden helt utkämpades av artilleriet. År 1806 deltog han med en del av sitt regemente i Gustav IV Adolfs egendomliga och föga gloriösa krig i Pommern mot fransmännen. Efter att ha skadat sig under en ritt nödgades Munthe lämna den militära banan. Han soulagerades med en befattning i jägeristaten och utnämndes 1812 till överjägmästare i Kalmar län. Han var en mycket begåvad man, redan under uppväxtåren hade han gjort sig bemärkt för sin ovanliga språkbegåvning. I sitt yttre framträdande var han elegant och belevad. Under sin officerstid hade han bebott bostället Kloster i Hvena. Efteråt köpte han hälften av Winkelboda säteri i Vimmerby socken, men några år före sin död sålde han sin andel och köpte ett hus i Vimmerby stad.